An Còta Dathach agus deich sgeulachdan eile

An Còta Dathach agus deich sgeulachdan eile le Donnchadh MacGillIosa (Clàr)

Seo an treas cruinneachadh dhe na sgeulachdan goirid aig Donnchadh a dh’fhoillsich CLÀR Tha mòran dhe na sgeulachdan air an suidheachadh ann an Nis, is a’ chainnt a tha a’ toirt dealbh air a’ choimhearsnachd gu h-àraid làidir mar gum biodh an sgrìobhadair beò an lùib nan caractaran air a’ mhòintich, am broinn an taighean, a-muigh air an rathad.

 

 

This is the third collection of short stories by Duncan published by CLÀR. Many of the stories are based in Ness (Lewis). The vigorous language describing the community makes one feel the writer is there with the characters, out on the moor, inside their houses, accompanying them as they walk along the road.