About

The Highland Book Prize, established in 2017, celebrates the finest published work that recognises the rich talent, landscape, and cultural diversity of the Scottish Highlands

This annual prize is open to work in fiction, non-fiction, and poetry.

Presented by the Highland Society of London and facilitated by Moniack Mhor Creative Writing Centre, this literary prize aims to bring recognition to books created in or about the Highlands.

The winner of the 2023 Highland Book Prize is announced September 2024, and will be awarded £2000 prize money and a week’s writing retreat at Moniack Mhor Creative Writing Centre.

The William Grant Foundation provides funding to encourage public engagement with the Highland Book Prize.

Mun duais:  

Tha Duais Leabhair na Gàidhealtachd, a chaidh a stèidheachadh ann an 2017, a’ comharradh brod nam foillseachaidhean a tha a’ tarraing air tàlant, dreach-tìre agus ioma-chultarachd na Gàidhealtachd. Tha an duais bhliadhnail seo fosgailte do sgrìobhadh ficsein, neo-fhicsein agus bàrdachd. 

Tha an duais litreachais seo ga thoirt seachad le Comunn Gàidhealach Lunnainn agus ga ruith le Mon Ìothaig Mhòr – Ionad Sgrìobhaidh Chruthachail agus airson urram a thoirt do leabhraichean a chaidh a chruthachadh air a’ Ghàidhealtachd no feadhainn a tha mu dhèidhinn na Gàidhealtachd. Tha an William Grant Foundation a’ toirt seachad maoin airson com-pàirteachas a’ phobaill a bhrosnachadh ann an Duais Leabhair na Gàidhealtachd. 

Gheibh an neach a bhuannaicheas Duais Leabhair na Gàidhealtachd duais £2000 agus greis sgrìobhaidh aig ionad Mhon Ìothaig Mhòr. 

Key Dates 2023/2024
Revised dates
Monday 26th June 2023 Entries open
Monday 4th September 2023Entries close at 5pm
25th January 2024Longlist announced
June 2024Shortlist announced
September 2024Winner announced
dates may be subject to alteration